Blog

Pozvánka na Deň otvorených dverí pri príležitosti podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Dovoľujeme si pozvať všetkých budúcich škôlkarov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v každej  prevádzke našej materskej školy v piatok 3. mája v čase od 9,00 do 11,15 hod.

Prosím, prineste so sebou dobrú náladu a deťom papučky:)

 

V dňoch od 6. mája do 10 mája  je možnosť podať žiadosti na predprimárne vzdelávanie Vášho dieťaťa k 1. 9.2024 v čase od 8,30 do 13,00 hod.

Žiadosť je zverejnená a stiahnuteľná v dokumentoch na webovom sídle školy. Vyplnenú, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú od lekára aj s informáciou o očkovaní prosím doručiť do kancelárie riaditeľky v budove na ul. Odbojárov.

Súčasne so žiadosťou prosím o doručenie vyhlásenia o preberení písomností. (elektronická schránka je schránka na portáli www. slovensko.sk, na ktorú sa prihlasuje čipom OP)

 

Podmienky prijímania ako súčasť školského poriadku

nájdete TU

Pokračovanie povinného plnenia predprimárneho vzdelávania sa odporúča deťom,

ktoré nie sú zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ide o deti, ktoré k 31.8.2024 dovřšia 6 rokov, no nedosahujú školskú spôsobilosť.

V prípade pochybností zákonným zástupcom odporúčam zváženie výsledkov depistáže školskej zrelosti a konzultáciiu s triednymi učiteľkami:)

Ak dôjde k rozhodnutiu o pokračovaní PPV sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní riaditeľke školy predložiť písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Na základne týchto dokumentov riaditeľka bezodkladne rozhodne o pokračovaní PPV.

na stiahnutie:

Informovaný súhlas ZZ

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

PS: prosím o predbežnú informáciu o plánovanom pokračovaní PPV z dôvodu "rezervovania" miesta v MŠ. Ďakujem!

Vážení rodičia, dovolíme si Vás poprosiť o dar formou 2% z Vašich daní.

(2% získavame v spolupráci s Nemšovským florbalovým klubom, ktorý nám získané financie doručí po obdržaní z daňového úradu)

V prípade, že sa tak rozhodnete, prosíme potvrdenie o zaplatení dane a vypísané a podpísané vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Ďakujeme!!!

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás, Vašich príbuzných a známych, týmto osloviť a poprosiť Vás o darovanie 2% z daní našej materskej škole, ktoré budú použité výlučne na potreby detí.

Prosíme doručiť vyplnené vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení daní od zamestnávateľa.

 

Veľmi pekne ĎAKUJEME!

Vyhlásenie TU

 

Vážení rodičia, k prianiu mi dovoľte oznámiť, že prevádzka školy sa začína dňom 8.1.2024!

Súčasne si dovolím informovať rodičov detí, ktorých navštevujú kuzr AJ:

Výučba začne v riadnych termínoch hneď 8.1.2024. Neodučené dni budú nahradené v januári. O ďalšom postupe (platbách) bude informovať učiteľka AJ, prípadne triedne učiteľky.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie