Blog

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme:

 

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov.

Povinnosťou zákonného zástupcu je predložiť čestné vyhlásenie, ktoré škola poskytne v septembri s prihláškou na stravovanie.

Dieťaťu bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,30€ na deň, ktorý dieťa absolvuje výchovno-vzdelávací proces.

Posledná dotácia bude poskytnutá v mesiaci dovŕšenia 6 roku – povinnosťou zákonného zástupcu je písomne informovať školu o zániku nároku na dotáciu.

Upozorňujeme rodičov, ktorý budú mať nárok na zvýšenie daňového bonusu (od dovŕšenia 6 rokov dieťaťa) , aby uprednostnili uplatnenie daňového bonusu pred poskytnutím dotácie na stravu. Ak si uplatnia dotáciu na stravu, zanikne im akýkoľvek daňový bonus.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dieťa do 6 rokov veku – nárok na daňový bonus 46,44€ mesačne + dotácia na stravu 1,30€ na jeden odobratý obed v prípade účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Dieťa nad 6 rokov veku – daňový bonus 39,47€ mesačne alebo 1,30€ dotácia na jeden odobratý obed v prípade účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Milé mamičky, nakoľko situácia nedovolila organizovať besiedky ku Dňu matiek, dovoľte, aby Vám Vaše deti popriali prostredníctvom krátkych videí

MŠ Odbojárov

https://uloz.to/tamhle/2p4uQiZ4Q3yP#!ZGpmAGR2AJV0AQH4AQuwZzAyBQR1MSO5Z1SgK35CrxMVFmDlLt==

heslo Kolorko

1. trieda Odb.  https://uloz.to/tamhle/4aKL6QzuIA2O#!ZJH3LmR2ZmIuLzAuAwpkMTR4ZwEzBR8lDHySrHqJFF1YpwEvMN==

 

ET MŠ Kropáčiho 1 tr.

https://uloz.to/tamhle/Hr8ieWboHcoT#!ZJWyZGR2ZwAyLGExZQV0MGVlL2ZlMyEiL0ubZacuGT1zL2RjZt==

heslo Šúpolienka

ET MŠ Kropáčiho 2tr.

https://uloz.to/tamhle/Lnpzgm1UGjsd#!ZJMvAQR0LGV0ZJZkMwWwMGyxMTAxp2cUIJuLHP5cnKcuLJR=

 

ET MŠ Ľuborčianska

https://uloz.to/tamhle/7Kh0S0ha38nu#!ZJRjMQR2AGNkZGWuZQtmAwN5AwWvZaIhBQAiLaWspaI+oGMwAj==

heslo Šmolkovia

 

ET Trenčianska

https://ulozto.sk/tamhle/LSQlMIPCNbti#!ZJIyAwR2AmHlAmp1AmL2AmD0Z2Z2Zzy0Lx5HBKygnwEwI2R2Aj==

 

Nové usmernenia predĺžili dobu platnosti pozitívnych testov na 180 dní. Na čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prosíme uviesť dátum, do ktorého je platnosť Vášho testu (predpokladáme, že kópiu pozitívneh testu ste už doložili ako prílohu).

Čestné vyhlásenie ale naďalej prosíme predložiť každých 7 dní.

 

do materskej školy, so súhlasom zriaďovateľa školy mesta Nemšová, ku školskému roku 2021/2022 sa koná od 3. mája do 12. mája 2021.

Žiadosť s potvrdením od lekára (je súčasťou tlačiva) prosím doručiť v čase od 11,00hod  do 13,00 hod. do offisu riaditeľky v budove na ul. Odbojárov.

Tlačivo nájdete na http://www.ms-nemsova.sk/rozne/dokumenty

Prosím o dodržanie epidemiologických opatrení!

plagátik TU

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie