Blog

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás, že so súhlasom zriaďovateľa školy, mestom Nemšová, školský rok 2022/2023 v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách bude zahájený dňom 5. september 2022 (tj. v pondelok).

Upozorňujem tým na skutočnosť, že 35. týždeň bude prevádzka školy prerušená.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sú prednostne prijímané deti, ktoré

 • majú predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona (deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia 5 rokov),
 • deti pokračujúce povinné predprimárne vzdelávanie.

Ďalej sa prijímajú deti

 • od 3 rokov veku,
 • deti dvojročné výnimočne (v prípade voľnej kapacity).

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom

roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v Nemšovej,

ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane

samostatné

 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3
   

PS: Zákonný zástupca detí pokračujúcich v povinnom predprimárnom vzdelávaní sú povinní predložiť

(tzv deti s odloženou školskou dochádzkou- napriek veku, zostávajú ešte jeden školský rok v MŠ)

 1. Písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie
 2. Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast Tlačivo na stiahnutie
 3. Informovaný súhlas zákonného zástupcu Tlačivo na stiahnutie

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme:

 

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov.

Povinnosťou zákonného zástupcu je predložiť čestné vyhlásenie, ktoré škola poskytne v septembri s prihláškou na stravovanie.

Dieťaťu bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,30€ na deň, ktorý dieťa absolvuje výchovno-vzdelávací proces.

Posledná dotácia bude poskytnutá v mesiaci dovŕšenia 6 roku – povinnosťou zákonného zástupcu je písomne informovať školu o zániku nároku na dotáciu.

Upozorňujeme rodičov, ktorý budú mať nárok na zvýšenie daňového bonusu (od dovŕšenia 6 rokov dieťaťa) , aby uprednostnili uplatnenie daňového bonusu pred poskytnutím dotácie na stravu. Ak si uplatnia dotáciu na stravu, zanikne im akýkoľvek daňový bonus.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dieťa do 6 rokov veku – nárok na daňový bonus 46,44€ mesačne + dotácia na stravu 1,30€ na jeden odobratý obed v prípade účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Dieťa nad 6 rokov veku – daňový bonus 39,47€ mesačne alebo 1,30€ dotácia na jeden odobratý obed v prípade účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

 • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
 • Mobil: 0911 190 425
 • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie