ZAMERANIE TRIEDY ODBOJÁROV

Rozvíjanie grafomotorickej gramotnosti = rozvíjanie súboru psychomotorických zručností súvisiacich s kreslením a písaním

Hrubá motorika:

 • ovládať základné pohybové zručností (chôdza, beh, skok, lezenie, stoj, sed...)
 • koordinácia, presnosť a plynulosť pohybov
 • ovládať motoriku, držanie tela a hlavy
 • orientovať sa v priestore
 • udržať rovnováhu
 • manipulovať s náčiním a náradím

Jemná motorika:

 • ovládať sebaobslužné zručnosti
 • uchopovať predmety rôznych veľkostí
 • manipulovať s drobným materiálom
 • uplatňovať výtvarné a pracovné zručnosti

Grafomotorika:

 • schopnosť vymedzenia dominancie jedného z párových
 • schopnosť správne používať grafické nástroje v dominantnej ruke
 • schopnosť správne sedieť, držať telo a hlavu pri kreslení a písaní
 • schopnosť kresliť uvoľnene, plynulo
 • schopnosť uplatňovať vizuomotorickú kontrolu
 • orientovať sa na ploche papiera
 • uplatňovať primeraný tlak na podložku
 • napodobňovať a zaznamenávať jednoduché grafické tvary
 • sústredene vykonávať činnosť určitý čas (15 min.)

Počiatočné písanie:

 • uvedomovať si potrebu písomného prejavu ako prirodzenej súčasti života
 • uplatňovať písomný prejav s pomocou dospelého pri vyjadrovaní myšlienok
 • schopnosť uplatňovať knižné konvencie
 • uvedomovať si pravo-ľavú orientáciu
 • vnímať tvary slov a textov písaných veľkými tlačenými písmenami
 • poznávať, obkresľovať tvary písmen
 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

 • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
 • Mobil: 0911 190 425
 • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie