ZAMERANIE TRIEDY KROPÁČIHO

Oboznamovanie sa s ľudovou kultúrou, udržiavanie zvykov a tradícií regiónu

Ľudové zvyky a tradície
 poznať tradičné regionálne zvyky a tradície
 aktívne sa zapájať a zúčastňovať osláv a sviatkov
 poznať niektoré tradičné ľudové remeslá
 poznať predmety, pracovné nástroje, ľudové hračky, ľudové hudobné nástroje


Môj rodný kraj
 poznať najznámejšie prírodné krásy regiónu, prírodné útvary blízkeho okolia
 všímať si rôznorodosť krajiny vo svojom okolí, orientovať sa v ňom
 poznať niektoré historicky významné objekty, budovy v okolí
 vnímať umelecké diela, architektúru


Ľudová slovesnosť
 používať rodný jazyk
 rozumieť spisovnej podobe slovenského jazyka a regionálnemu nárečiu
 chápať obsah, význam a funkciu písanej reči v pestrých žánroch ľudovej slovesnosti
 poznať rôznorodosť literárnych žánrov
 manipulovať s knihou, mať pozitívny vzťah ku knihám
 spievať a rytmizovať riekanky a piesne
 využívať tradičné hudobné nástroje na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby
 aktívne počúvať hudobné skladby a spev regionálnych piesní


Ľudové pohybové hry a tance
 vyjadrovať charakter piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom
 využívať tanečné prvky v jednoduchých choreografiách
 imitovať pohyb v hudobno-pohybových hrách, dodržiavať pravidlá hudobno- pohybových hier
 využívať základné lokomočné pohyby a tanečné kroky v tanečných hrách a tancoch
 ľudové hry a tance spoznávať prostredníctvom regionálnej kultúry i prostredníctvom médií
 spolupracovať s folklórnym súborom Liborčan

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie