ZAMERANIE TRIEDY TRENČIANSKA

Environmentálna výchova

„Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí" – J.A.KOMENSKÝ

Poloha a prírodné prostredie obklopujúce triedu – Biele Karpaty, potok, jazero Važina, rieka Váh, živá a neživá príroda v lokalite, hospodársky dvor, záhrada a spolupráca s chránenou krajinou oblasťou Biele Karpaty spolu s aktívnou účasťou detí a zamestnancov na ochrane okolitej prírody vedie k uplatňovaniu metód a postupov vedúcich k plneniu cieľov environmentálnej výchovy.

Poznaj a chráň
 prejavovať zvedavosť o spoznávanie nového, pozorovať, skúmať, objavovať, hľadať súvislosti
 poznať rôzne prírodné javy a podmienky ich fungovania
 poznať spôsoby ochrany prírody
 byť schopný chrániť prírodu

Fauna a flóra
 ovládať základné poznatky o živej a neživej prírode a o okolitom svete
 spoznávať prírodu (živočíšna a rastlinná ríša, voda, pôda, vzduch, Zem) a jej význam pre človeka
CHKO Biele Karpaty
 vytvárať si pozitívny vzťah k prírode
 spoznávať krásu prírody a jej rôznorodosť
 správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu, prejavovať zdravý životný štýl
 byť schopný vyjadriť slovne myšlienky a názory
 rozvíjať schopnosť vnímať prírodu všetkými zmyslami

Separovanie
 uplatňovať schopnosť využívať základné návyky ekologického konania
 koordinovať zmyslové a pohybové orgány
 ovládať motorické a sebaobslužné zručnosti
 ovládať pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia
 byť schopný niesť zodpovednosť za svoje konanie
 

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie