Blog

Podľa zriaďovateľom schválených Pedagogicko organizačných pokynov letné prázdniny budú organizované v súlade so školským poriadkom a to nasledovne :

Júl v prevádzke triedy na Ul. Ľuborčianskej a Trenčianskej,

August v prevádzke triedy na UL. Odbojárov a Kropáčiho,

v dňoch 28.8.2023 - 31.8.2023 prevádzka všetkých tried prerušená z dôvodu prípravy tried k novému šk. roku.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nemšová sa s platnosťou od 1.1.2023 mení výška denných nákladov na potraviny na jedno dieťa z 1,45€ na 2,30€.

Príspevok je rovnaký pre všetky deti, uhrádza sa na základe vystavenej poštovej poukážky na číslo účtu školskej jedálne.

Režijné náklady zostávajú v sume 2€, uhrádzajú sa po vyzvaní oznamom na účet MŠ (spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov MŠ).

Prevádzka materskej školy bude počas vianočných prázdnin prerušená v dňoch 23.12.2022 - 8.1.2023.

Tešíme sa na Vás 9. januára 2023!

Na žiadosť Vás, rodičov, sme dohodli Vianočné fotenie, ktoré sa bude konať po prevádzkach nasledovne:

15.11.2022 Kropáčiho

16.11.2022 Ľuborčianska

21.11. 2022 Trenčianska

23.11.2022 Odbojárov

náhľad scény TU

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie