Blog

Pokračovanie plnenia PPV 24/25

Pokračovanie povinného plnenia predprimárneho vzdelávania sa odporúča deťom,

ktoré nie sú zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ide o deti, ktoré k 31.8.2024 dovřšia 6 rokov, no nedosahujú školskú spôsobilosť.

V prípade pochybností zákonným zástupcom odporúčam zváženie výsledkov depistáže školskej zrelosti a konzultáciiu s triednymi učiteľkami:)

Ak dôjde k rozhodnutiu o pokračovaní PPV sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní riaditeľke školy predložiť písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Na základne týchto dokumentov riaditeľka bezodkladne rozhodne o pokračovaní PPV.

na stiahnutie:

Informovaný súhlas ZZ

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

PS: prosím o predbežnú informáciu o plánovanom pokračovaní PPV z dôvodu "rezervovania" miesta v MŠ. Ďakujem!

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie