Blog

Príspevok na podporu stravovacích návykov detí - predškoláci

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme:

 

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov.

Povinnosťou zákonného zástupcu je predložiť čestné vyhlásenie, ktoré škola poskytne v septembri s prihláškou na stravovanie.

Dieťaťu bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,30€ na deň, ktorý dieťa absolvuje výchovno-vzdelávací proces.

Posledná dotácia bude poskytnutá v mesiaci dovŕšenia 6 roku – povinnosťou zákonného zástupcu je písomne informovať školu o zániku nároku na dotáciu.

Upozorňujeme rodičov, ktorý budú mať nárok na zvýšenie daňového bonusu (od dovŕšenia 6 rokov dieťaťa) , aby uprednostnili uplatnenie daňového bonusu pred poskytnutím dotácie na stravu. Ak si uplatnia dotáciu na stravu, zanikne im akýkoľvek daňový bonus.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dieťa do 6 rokov veku – nárok na daňový bonus 46,44€ mesačne + dotácia na stravu 1,30€ na jeden odobratý obed v prípade účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Dieťa nad 6 rokov veku – daňový bonus 39,47€ mesačne alebo 1,30€ dotácia na jeden odobratý obed v prípade účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie