Blog

Takto vidíme život v škôlke my

V tomto príspevku sa dozviete ako vidia svojimi očami život v triedach učiteľky.

Vzhľadom na to, že nie je možné organizovať deň otvorených dverí Vám chceme priblížiť aj priestory, v ktorých deti trávia pobyt v materskej škole. Vitajte u nás a navštívte

1. trieda na ul. Odbojárov 3-4 ročné deti

Atmosféra v triede  je veľmi milá a priateľská . Naše deti sú spoločenské a sú veľkí kamaráti .

Keď prídu deti ráno do materskej školy, majú na výber množstvo hračiek a hier .Každý týždeň je motivovaný na inú tému a od toho sa odvíjajú aj naše ranné hry a hrové činnosti -čiže z detí sa občas stanú pekári, stavbári, poštári , ale niekedy sa naša trieda zmení aj na vesmír alebo záhradku o ktorú sa treba starať .Po hrách ideme s deťmi cvičiť. Naše  deti veľmi radi cvičia, pretože vedia, že cvičenie a rozhýbanie celého tela je veľmi dôležité.Nasleduje vzdelávacia aktivita, kedy sa deti naučia niečomu novému , alebo si zopakujú čo už vedia . Niekedy sú z detí sú malí matematici –(napríklad , keď dokážu určiť správny počet , alebo nájsť správny geometrický tvar či dokonca farbu ),  alebo malí umelci ( keď krásne spievajú piesne, alebo hovoria riekanky , keď maľujú a lepia , keď vytvárajú rôzne výrobky-častokrát pre svojich kamarátov alebo rodinu ). Často krát sa s deťmi rozprávame aj o prírode a zvieratkách .Potom idú deti von ( popritom deti dokážu zvládať sebaobslužné činnosti.) Pobyt vonku deti majú najradšej , je to pre nich chvíľka, kedy sa môžu s kamarátmi poriadne vyjašiť a nadýchať čerstvého vzduchu za každého počasia .Deti sú celkovo veľkí šikulkovia , tešia sa každý deň do škôlky, pretože vedia, že ich čaká množstvo skvelých dobrodružstiev a zážitkov  s kamarátmi a ich pani učiteľkami.

Mirka+Marcelka

Fotodokumentácia : http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/odbojarov/fotogaleria/online-den-otvorenych-dveri-1-trieda

2. trieda na ul. Odbojárov 4-5 ročné deti

Vítame Vás v 2 triede na ul. Odbojárov, ktorú spravidla navštevujú deti od 4 do 5 rokov. Nech sa páči vojsť a stať sa muškou lietajúcou v priestore triedy, kde sa deti od rána do popoludnia hrajú. Hľadáte učiteľku? Dobre sa rozhliadnite, iste je zapatrošená medzi deťmi a hračkami. V tejto triede je vždy plno farieb a farebnej nálady. Je tu pestrá výzdoba odrážajúca ročné obdobie a tému týždňa, ktorú riešime s deťmi, často s uplatnením detskej tvorby.

Čo naše deti najviac baví? Predsa možnosť hrať sa! Hrať sa v skupinkách, mať kamarátov na hranie, byť v hre spojní a úspešní. Ťažko povedať, čo je pre deti top, lebo sa hrajú so všetkým a na všetko. Hrajú sa všetky hry, ktoré pripraví učiteľka a veľmi zručne deti namotivuje. Lebo učenie u nás je hranie! Hráme sa na niečo, na niekoho, častokrát hrou a učením pomáhame, zachraňujeme a to je pre tie malé hlavičky veľmi dôležité. Naše deti radi cvičia, hýbu sa, tancujú, spievajú a preto je u nás vždy veselo, veľa smiechu a zábavy. V tejto atmosfére si každý deň užívame ako tí najlepší kamaráti s otvoreným srdiečkom a s pripravenosťou byť tu jeden pre druhého.

Mirka+Zdenka

Foto: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/odbojarov/fotogaleria/online-den-otvorenych-dveri-2-trieda

3. trieda na ul. Odbojárov 5-6 ročné deti

Priestor 3. triedy je esteticky a účelne zariadený, aby sa v ňom naši predškoláci cítili dobre. Je tu dosť miesta na realizáciu, či už ranných hier, zdravotného cvičenia, edukačných aktivít a iných pre deti zaujímavých činností. Veľké množstvo pomôcok, ktoré majú deti k dispozícii, im pomáha rozvíjať grafomotoriku, zručnosť, pohyb, odvahu, šikovnosť, teda ich detskú osobnosť. Našim cieľom je zabezpečiť fyzický a psychický rozvoj všetkých detí, ktoré nám boli zverené. Pedagogické pôsobenie zameriavame na rozvoj pracovných zručností, rozumových schopností, tvorivosti, zvyšovanie zdravého sebavedomia, ktoré nesmie prevýšiť slušné správanie, čo je mottom našej triedy. Deti vedieme k seba prezentácii a rozvoju kritického myslenia vo všetkých činnostiach počas celého dňa. Počítačové zručnosti si zdokonaľujú prostredníctvom interaktívnej tabule, kde deti dostanú základy primerané veku práce s počítačom a digitálnymi technológiami. Každoročne absolvujú plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Tieto aktivity prispievajú k zvyšovania ich odvahy a nebojácnosti. Florbalovú zdatnosť trénujú v športovej hale, kde sa každoročne koná turnaj o putovný pohár. Okrem toho v priebehu roka hrajú florbalovú mestskú ligu a už v tomto veku sa podchytí záujem a talent o tento druh športu. Naše deti sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží. Pekný výtvarný prejav býva často ocenený. Taktiež reprezentujú MŠ na akciách, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci s mestom – Vítanie detí do života, Deň mati, Úcta k starším...

Odmenou pre nás – učiteľky, je spokojnosť detí a úsmev na ich nevinných a úprimných tváričkách.

Milka+Anka

Foto: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/odbojarov/fotogaleria/online-den-otvorenych-dveri-3-trieda

1. trieda na ul. Kropáčiho 3-5 ročné deti

V našej 1. triede „Sovičiek“sa každé ráno pekne privítame pozdravom a s úsmevom na tvári. Potom sa hráme, kreslíme, maľujeme ,tvoríme. V rannom kruhu sa spolu veľa rozprávame. Naša škôlka- trieda je zameraná na ľudové zvyky a tradície takže veľa tancujeme a spievame si počas celého dňa. Ale aj cvičíme, hráme sa pohybové hry, veľa sa učíme, spoznávame nové veci, chodíme von na školský dvor a vychádzky do blízkeho a prírodného okolia. Naša trieda je pekná, veľká, presvetlená, plná hračiek a učebných pomôcok, ktoré umožňujú sebavzdelávanie a podporujú rozvoj dieťaťa. Tiež veľa využívame interaktívnu tabuľu. My pani učiteľky sme pre deti vzorom, poznáme ich individualitu, ktorú rešpektujeme a deti zas rešpektujú zvolené pravidlá. Láskyplným prostredím umožňujeme deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru. Predsa sme ich druhé mamy. Všetci sa tu máme radi a navzájom si pomáhame.        

Martinka+Evka                                    

Foto. http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/kropaciho/fotogaleria/1-trieda-dod

2. trieda na ul. Kropáčiho 5-6 ročné deti

AKO VIDÍM NAŠU TRIEDU

Školský vzdelávací program našej materskej školy sa nazýva Štvorlístok. Každé elokované pracovisko zobrazuje jeden lístok zo štvorlístka a je zamerané na inú oblasť. Naše elokované pracovisko na Ul. A. Kropáčiho 1 je zamerané na rozvoj ľudovej kultúry. Preto sa stala naším maskotom ŠÚPOLIENKA, ktorá nás sprevádza v aktivitách po celý rok. Názov našej triedy vyplýva aj zo samotného názvu Šúpolienka. A tak máme v názve triedy lienky dve: Trieda:   LIENKY ŠÚPOLIENKY

 V našej triede sa chceme hlavne hrať, smiať a poznávať svet. Našu trieda sa nachádza na poschodí. V triede sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí. Trieda je útulne a esteticky zariadená novým detským nábytkom (stoly, stoličky, skrinky, detské ležadlá), vybavená hračkami, pomôckami, didaktickými pomôckami a IKT technológiami.Celková farebnosť a vybavenosť triedy prispieva k vytvoreniu príjemného a podnetného prostredie. Je vidieť, že sa v nej všetci cítime dobre. V triede medzi deťmi vládne pokojná a priateľská atmosféra. Deti majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka.Pedagogické pôsobenie zameriavame na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových schopností a pracovných  zručností. V rôznych aktivitách spoznávajú svet okolo nás, nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti, učia sa žiť s ostatnými a tiež prihliadať na ostatných.Proces vzdelávania funguje v láskavom, rešpektujúcom a mantinely určujúcom prostredí. Jednotný a rovnaký prístup oboch učiteliek prináša v triede tzv. ovocie. Pri výučbe detí používame moderné vyučovacie metódy, ktoré zahŕňajú prácu s najnovšími elektronickými učebnými pomôckami a výučbovými softvérmi. Tieto digitálne technológie používame pri hrách, edukačných aktivitách.

Naša trieda je zameraná na obohacovanie výchovy a vzdelávania o prvky ľudových zvykov a tradícií. Preto sa snažíme viac približovať deťom aktivity s prvkami ľudových zvykov a tradícií. Uplatňovaním regionálnych prvkov u detí rozvíjame detskú osobnosť a to rámci všetkých výchovno-vzdelávacích aktivít počas celého dňa. Spievame ľudové piesne, učíme deti ľudové riekanky, vyčítanky. Realizujeme rytmické hry a ľudovo-pohybové hry.Oboznamuje deti s ľudovými zvykmi počas celého roka. Našou ambíciou je podať deťom komplexný obraz o ľudových tradíciách, piesňach a tancoch z nášho regiónu. V spolupráci s rodičmi sme zabezpečili pred deti ľudové kroje a sukničky, v ktorých deti radi tancujú a vystupujú.Pri aktivitách využívame aj prácu s detskými časopismi. Zasielame do časopisov detské výtvarné práce.Na školskom dvore počas jari a jesene využívame pravidelne dopravné ihrisko. Deti majú možnosť voziť sa na odrážadlách a bicykloch. Jeden deň v týždni máme určený tzv: BICYKLOVÝ DEŇ.Jedinečnosť našej materskej školy spočíva aj v takmer rodinnom charaktere budovy a tak sa tu všetci poznáme, vidíme, stretávame ako jedna rodina.Všetkými aktivitami sa snažíme o vytvorenie rodinnej atmosféry a o priblíženie života v našej materskej škole rodičom a priateľom školy.

Janka B+Janka S

Foto: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/kropaciho/fotogaleria/2-trieda-dod

1. trieda na ul. Ľuborčianskej 3-5 ročné deti

V I. triede na poschodí sú naše najmladšie deti. Sú hravé ako malí Šmolkovia, sú to jedineční šikuľkovia. Deti, ktoré majú radi pohyb, tanec a turistiku- veď zameranie tejto triedy je na pohybovú výchovu. Skôr ako prídeme do triedy, na chodbe a v šatni vidíme pestré výtvory. Vytvorili ich detské ruky. Zo začiatku to boli nesmelé pokusy. No teraz, malí umelci, majú byť na čo pyšní. Týmito prácami skrášlime nejednu výstavu v našom meste. Niektoré posielame do výtvarných súťaží, detských časopisov, kalendára Cemmac, ako aj detskej relácie v TV. Tešíme sa keď sú zverejnené a môžu ich obdivovať aj iní. Zapájame sa tiež do projektu Veselé zúbky a dobre ho poznáme. Úsmev so zdravými bielymi zúbkami je veru nenahraditeľný. Preto v umyvárni majú zubné kefky s pastou a po jedle ich používajú. Prichádzame do veľkého priestoru- kráľovstva našich hravých Šmolkov, do triedy. Je vkusne zariadená a vybavená rozmanitými hračkami, hrami, hracími kútikmi, IT.. Podľa záujmu je si z čoho vyberať. Počas dňa nadväzujeme a upevňujeme priateľstvá. Nechávame im priestor na ich detský svet, snívanie a plnenie snov. Spolu veľa tvoríme, hráme sa, zabávame, objavujeme a skúmame ako funguje svet. Na ceste spoznávania nás sprevádzajú rozprávkové postavy, často kamarát Šmolko, s ktorými to ľahšie zvládame. Podporou je aj viera v to, že veľa vecí zvládnu samy. Tieto aktivity sa nezaobídu bez živej debaty, denne sa ozývajúcej z triedy. Veselého smiechu, keď sa nám darí. Otvorených očí a úst od prekvapenia, keď sme zaujatí činnosťou. Občas sa objavia aj slzičky, keď sa niečo nepodarí. Tie dokáže zastaviť milé slovo a láskavé pohladenie p. učit.-veľkej kamarátky. Pochvala a povzbudenie má pre nich cenu zlata. Veľmi radi máme pohybový kútik, v ktorom rozvíjame pohybové schopnosti. Pohyb je náš kamarát a my to chceme dokázať počas športových akcií, na spoločných aktivitách, ako aj vystúpeniach napr. formou tanca, pretože radi tancujeme. Pripravujeme sa hravo na život, ktorý má určité pravidlá. V triede máme tie svoje a niekedy je ťažké napr. s hračkami sa podeliť a na miesto ich uložiť. No musíme ich dodržiavať. Veď tu chceme spokojne žiť a veriť v dobro nielen v rozprávkach. Snahou je, aby sa týchto 24 jedinečných detí tešilo na aktivity nielen v triede, ale aj v prírode, na farme, ihrisku, či cyklotrase. Na rôzne umelecké predstavenia, ako aj spoločné aktivity s rodičmi, ktoré sú spestrením života v kolektíve tejto triedy.

Lydka

Foto: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/luborcianska/fotogaleria/online-den-ovorenych-dveri

2. trieda na ul. Ľuborčianskej 5-6 ročné deti

Keď stlačíte kľučku do našej triedy, vojdete do druhého domova, kde láska a pokoj v ňom prebýva . Z každej strany počuť smiech a radosť. Šantíme na koberci pastelových farieb, z ktorých sa na nás usmievajú motýliky. Máme triedu veľmi praktickú so všetkým, čo k radosti, priateľstvu, pohybu a vzdelaniu potrebujeme. Trieda je vkusne farebne zladená rozdelená na výtvarný,hudobný, konštrukčný, knižný, kuchynský a počítačovo-interaktívny vzdelávací kutik. Keď je potrebné, vieme bezproblémov vytvoriť aj divadelný, tanečný ,oddychový a tvorivý priestor na rôzne námetové hry. Máme priestor, kde majú deti možnosť denného cvičenia na náradí. 1x mesačne meníme spáľňu na minitelocvičňu s kreatívnymi prekážkovými dráhami. Spev, tanec a pohyb je našou prioritou. V našej triede sa budete cítiť uvoľnene a spokojne. Dieťa, ktoré vstúpi do našej triedy je objaviteľom, je dôležité, je ľúbené, je rešpektované, je priateľom, je ten dôvod prečo sme tu!

Peťka+Majka

Foto: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/luborcianska/fotogaleria/online-dod-2tr

1. trieda na ul. Trenčianskej 3-6 ročné deti

Naša trieda sídli na ulici Trenčianskej, sme elokovaná jednotriedka, to znamená, že u nás v jednej triede sú spoločne deti od 2 do 6 rokov a tým sa súrodenci na výchovno-vzdelávacom procese stretávajú spoločne. Aj z tohoto dôvodu sme trieda rodinného typu, ktorá si veľmi dobre rozumie, vzájomne si pomáha a panuje v nej príjemná klíma. Deti sa u nás od útleho veku dostavajú do priameho kontaktu s okolitou prírodou a sú podnecované úlohami s environmentálnym zameraním. Deti prejavujú zvedavosť o prírodné javy a vnímajú prírodu všetkými zmyslami. Získavajú nové zážitky a skúsenosti aj so spoločnou spoluprácou CHKO Biele Karpaty, s ich členmi máme dostatok spoločných akcií napr.: sadenie ovocných stromčekov, sadenie byliniek, ochutnávanie a spoznávanie rôznych odrôd jabĺk, pozorovanie života ježkov, netopierov, bociannej rodinky a pod. Objavovanie, deti považujú za „hruˮ a hra má predsa v mš výsostné postavenie. Deti potrebujú nové podnety na samostatné poznávanie, ktoré sa u nich snažíme podporovať. Deti v našej mš radi spievajú, tancujú, sú všestranne pohybovo zdatné a hlavne veselé.

Marťka+Soňa

Foto: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/trencianska/fotogaleria

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie